Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door: auteurs-, merk- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Afgelost=Opgelost. Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Afgelost=Opgelost is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren of op andere wijze in strijd met de kennelijke bedoeling van Afgelost=Opgelost te gebruiken. 

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, staat Afgelost=Opgelost niet in voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Afgelost=Opgelost aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of het gebruik van ter beschikking gestelde programmatuur. 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Afgelost=Opgelost kan niet instaan voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Dit project is ontstaan door een samenwerking van:

Dit project heeft tot stand kunnen komen met behulp van een subsidie van het Ministerie van SZW.